Nástupnictví v rodinné firmě

Touha být nepostradatelným je pákou pokroku. Touha zůstat nepostradatelným je jeho brzdou. Tomáš Baťa

Plánování nástupnictví

Plánování kontinuity podnikání je pro rodinu celoživotním procesem, kde cíle musí stát na společných pevných základech. Kontinuita rodinných podniků je založena na ambicích majitelů v rovině osobní, rodinné a ekonomické. Je to společná vize rodinného podniku, která vnáší do rodiny smysl, směr a energii k úspěšnému budování společného díla s unikátním firemním prostředím, který nazýváme firemní kultura.

Charakteristika rodinných podniků je v jejich důrazu na kvalitu, osobním přístupu k ostatním, následování rodinné tradice, v jejich sociálním cítění a na motivaci. Velkým cílem podporovaný velkou snahou je převést podnik na další generace. Svoji prosperitu směřují rodinné podniky k dlouhodobému horizontu.

Tomáš Baťa ještě tvrdil, že

“Velký podnik vyžaduje velkého člověka! Chcete-li vybudovat velký podnik, pak nejdříve musíte vybudovat sami sebe!“  „Těžce poškozuje firmu ten, kdo se nestará o výchovu svého nástupce.“

Sám vedl své vedoucí, aby každý z nich měl připraveného svého nástupce. Role nástupce je těžká, nikdy nebude vést firmu stejně, jako jeho předchůdce a bude se muset vyrovnávat s pochybnostmi, zda je ten pravý nástupce a zda se zakladatel nemýlil ve své volbě. Také musí počítat s tím, že bude neustále srovnáván se svým předchůdcem.

Logické otázky jsou:

 • Kdo to bude?
 • Kdy začít s přípravou generační obměny?
 • Jak to uděláme?
 • Kdy to uděláme?

Příprava nástupce

Family Business - nástupnictví v rodinné firmě

Pokud si majitel rodinného podniku vybere svého nástupce, přechází společnost do další fáze, a to na přípravu nástupce na její převzetí.  Přípravu nástupce je možné rozdělit do jednotlivých čtyrech fází:

 1. Fáze hodnotící – jestli na to má, silné, slabé stránky
 2. Fáze učení se – postupné seznamování s jednotlivými oblastmi vedení firmy, osobní rozvoj
 3. Fáze provozní – převzetí zodpovědnosti za konkrétní projekty, oddělení
 4. Fáze převzetí – zodpovědnost za firmu
 • Ve fázi hodnotící Srovnání představ a očekávání obou stran. Uznání jinakosti pohledu na firmu a řízení firmy, analýza rizikových míst předání. Konkrétní příprava rozvojového plánu. Příprava komunikačního plánu do firmy i ven.
 • Ve fázi učení se nástupce je pod vedením nástupce nebo zodpovědných osob. Je žádoucí, aby nástupce postupně „prošel od zdola nahoru.“ Zúčastňuje se celé řady in-house training, meetingů, podílí se na reportingu. Při tomto dochází k identifikování nedostatků, nebo naopak vyvstanou u nástupce nové dosud skryté silné stránky, vlohy. Tímto „vzestupem“ dostane kontakt s realitou v podniku. Dále je možnost stáže v cizí firmě, doplnění studia cizích jazyků, účetnictví, finance pro nefinanční manažery a dalšího vzdělávání. Nástupce by měl v této fázi být schopen zvládat jednodušší úkoly. Dále se od něho očekává pro aktivita, která má vést ke zlepšování jak nástupce, tak zlepšení v podniku, tímto demonstruje zájem a znalost operativy podniku. Toto by měla být dlouhodobá záležitost.
 • V provozní fázi nástupce začíná být pověřován samostatnými úkoly, které mohou být iniciované nástupcem. Podměty jsou získané na základě stáží a dalšího vzdělávání. Nástupce může využít vazeb a kontaktů získaných praxí, studiem. Účastní se strategického vedení podniku, jedná s obchodními partnery.
 • Fáze převzetí – nástupce je schopen převzít firmu. Jsou jasně dány role jak nástupce, tak i předávajícího.

 

Součinnost předávajícího a čtyři fáze předávání

 1. Fáze hodnotící – hodnocení osobnosti a schopností
 2. Fáze mentorování – vedení nástupce
 3. Fáze delegování – předání zodpovědností
 4. Fáze předání
 • Při fázi hodnocení majitel se ujišťuje, zjišťuje, že jeho rozhodnutí je správné. Důležité je, aby se jak předávající, tak nástupce shodli. Předávající se hodně ptá, zjišťuje hodnoty a motivaci nástupce.
 • Ve fázi mentorování – předávající dohlíží na chování, jednání nástupce ve firmě. Monitoruje a kontroluje zadané úkoly sám, nebo za pomoci zodpovědné osoby. Zaměřuje se za znalosti a vědomosti, které nástupce získal v rámci svého vzdělávání a praxe. Co nejvíce jednání se účastní oba.
 • Fáze delegování předpokládá, že nástupce je vybrán a prošel úspěšně první a druhou fází. Má doplněné znalosti, nejlépe má praxi z jiné firmy. Předávající deleguje povinnosti, úkoly, zodpovědnosti.
 • Fáze předání – firma je předána, kontinuita je zaručena.

 

 


Přečtěte si další články na téma Rodinná firma